INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji  oraz w celu zapewnienia możliwości korzystania przez Państwa dziecko z placówki jest Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu w Szydłowcu z siedzibą: 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3 A.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pani Ilona Głogowska – Kowalczyk, kontakt  e-mail: kancelaria.odo@gmail.com

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu informuje, iż:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach procesu rekrutacji oraz w celu zapewnienia możliwości korzystania przez Państwa dziecko z placówki jest Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu w Szydłowcu z siedzibą: 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3 A.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, kontakt z IOD e-mail: kancelaria.odo@gmail.com

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych odbywa się w celu korzystania przez Pani/Pana dziecko z placówki. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach wewnętrznych wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz w celach statutowych Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. na podstawie udzielonej zgody, w związku z zawarciem ze Żłobkiem umowy, na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2020.326 t.j.) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.

Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie w celu wykonania ciążącego na administratorze danych obowiązku prawnego oraz w oparciu o Państwa zgodę.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach kancelaryjno archiwalnych obowiązujących w Miejskim Żłobku w Szydłowcu lub do momentu odwołania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu tj. nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji będą przetwarzane w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

Prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka (kandydata), otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wnoszenie żądań o usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie przyjęcia dziecka do placówki. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z placówki.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zapewnienia możliwości korzystania przez Państwa dziecko z placówki. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych administrator danych nie będzie miał podstaw prawnych do realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w Żłobku.

Pliki do pobrania